KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

BAJTEX Zuzanna Wichrzycka

z siedzibą: ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Spełnienie obowiązku edukacyjnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 )

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nauczania oraz 5 lat po zakończeniu procesu edukacji

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ) oraz pobrane dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

DO POBRANIA: